Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα.
Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του έργου (και εδώ), ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση - βαθμολόγηση και κατάταξή τους.
1. Προσωπικά Στοιχεία
Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τόπος γέννησης  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 
2. Στοιχεία διεύθυνσης ή/και παρακολούθησης του προγράμματος
Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
select
 

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο
Επίπεδο εκπαίδευσης  :
Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας)

 
Τίτλος Σπουδών  :
 

4. Εργασιακή κατάσταση
Εργαζόμενος Επιχείρησης του Ιδιωτικού Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας; :
 
Τύπος Εργασίας - Εργασιακή Σχέση  :
 
Ωράριο απασχόλησης :

5. Επιλογή ειδικότητας Κατάρτισης
Επιλέξτε τουλάχιστον μία ειδικότητα κατάρτισης  :
Κάντε κλικ στις ειδικότητες (στα αριστερά) και με δεξί βελάκι () μεταφέρετε την/τις ειδικότητα/τες που επιθυμείτε στην λίστα των επιλεγμένων. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια (επάνω , κάτω ) προκειμένου να ορίσετε την σειρά προτεραιότητας της επιλογής σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί () ή () για να αφαιρέστε την ειδικότητα από τις επιλεγμένες.

Ειδικότητες
  • Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλων
  • Τεχνίτης Ελασματουργός
  • Τεχνίτης Σωληνουργός
  • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
  • Τεχνίτης Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Επιλεγμένες ειδικότητες με σειρά προτίμησης
 
Έχετε συναφείς σπουδές με ένα τουλάχιστον επιλεγμένο αντικείμενο κατάρτισης; :
Έχετε εργασιακή εμπειρία συναφή με ένα τουλάχιστον επιλεγμένο αντικείμενο κατάρτισης; :

6. Γενικές Πληροφορίες
6.1 Με ποιον ή ποιους τρόπους ενημερωθήκατε για τα προγράμματα; 
 
6.2 Για ποιους λόγους επιθυμείτε να συμμετέχετε στα προγράμματα κατάρτισης; 

 

7. Δηλώνω ότι:
 
  1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.
  2. Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους συμμετοχής
  3. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
 
Ελέγξτε την ορθότητα των προς υποβολή στοιχείων σας και εφόσον είναι όλα σωστά, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις των στοιχείων σας.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα προς υποβολή στοιχεία είναι αληθή