Δημοσιεύθηκε ο ιστότοπος του έργου με τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Δημοσίευση Ιστότοπου

Δημοσιεύθηκε ο ιστότοπος του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ “ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ”, ΤΟΜΕΑΣ “ΜΕΤΑΛΛΟΥ”» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020