Ανακοίνωση: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Την Παρασκευή 11.10.2019, ώρα 23.59.59, έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"», με κωδικό ΟΠΣ 5002820.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 22α Οκτωβρίου 2019. Η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών
μπορεί να γίνει μέχρι τις 23.59.59 της 22.10.2019, και, εφόσον αποσταλούν με ταχυδρομείο, η ώρα παραλαβής του φακέλου από το πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π.
είναι η 15.00.00 της 22ας Οκτωβρίου.

Επειδή, μέχρι τις 11.10.2019, δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων των ωφελούμενων, θα ακολουθήσει και νέα Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, η οποία θα δημοσιευθεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής του Α΄ Κύκλου.