Ανακοίνωση: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης MIS 5002820

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθεισών Ενστάσεων επί των Αποτελεσμάτων Επιλογής Α΄ Κύκλου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου “Υλικά - Κατασκευές”, Τομέας “Μετάλλου”», και την αναδιανομή, κατά τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση, μεταξύ Περιφερειών που ανήκουν στον ίδιο Τύπο, του αριθμού των ωφελούμενων, οριστικοποιούνται τα Αποτελέσματα Επιλογής και συντάσσονται οι ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ, ανά Τύπο Περιφερειών (Λιγότερο Αναπτυγμένες, σε Μετάβαση, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) και ανά Περιφέρεια εντός εκάστου Τύπου.

Οι ανωτέρω κατάλογοι των Επιτυχόντων του Α’ Κύκλου καταχωρούνται στο «Μητρώο Ωφελουμένων» του Προγράμματος.

Σας ενημερώνουμε ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα υπάρξει νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα, επειδή δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ωφελούμενων. Οι αποτυχόντες του Α΄ Κύκλου έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στον επόμενο Κύκλο Επιλογής.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ