ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ "ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", ΤΟΜΕΑΣ "ΜΕΤΑΛΛΟΥ"»" Γ' ΚΥΚΛΟΣ

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ως Δικαιούχος και η Ένωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων ως Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"», με κωδικό ΟΠΣ 5002820.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Αντικείμενο της Πράξης είναι η ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024 ), σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τον πίνακα στο σημείο 5. «Κατανομή των Ωφελούμενων» της παρούσας. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης, ο δικαιούχος δημοσιοποιεί, προς τους υποψηφίους ωφελούμενους σχετική Πρόσκληση Συμμετοχής. Εφόσον η Πρόσκληση Συμμετοχής και η επιλογή ωφελούμενων δεν καλύψουν τον στόχο, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την προσέλκυση και επιλογή προς ένταξη των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα σε διαδοχικούς ΚΥΚΛΟΥΣ, μέχρι την επίτευξη του στόχου, με την δημοσιοποίηση των Προσκλήσεων Συμμετοχής και την τήρηση των διαδικασιών επιλογής, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

Η παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής αφορά στον 3ο Κύκλο Επιλογής Ωφελουμένων του Προγράμματος Κατάρτισης / Πιστοποίησης της Πράξης MIS 5002820.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.