ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - Για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης της Πράξης MIS 5002820

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 1 / Γ΄ΚΥΚΛΟΣ της 31ης Μαΐου 2021 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων,

το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. 19/31-05-2021 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Π.,

ανακοινώνονται οι κάτωθι Κατάλογοι αποτελεσμάτων Γ΄Κύκλου επιλογής Ωφελουμένων, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου “Υλικά - Κατασκευές”, Τομέας “Μετάλλου”».

Η σύνταξη των σχετικών Καταλόγων πραγματοποιείται ανά Περιφέρεια και Τύπο Περιφερειών (Λιγότερο Αναπτυγμένες, σε Μετάβαση, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

 

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

που απαρτίζεται από τους αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες, είτε υπέβαλαν αιτήσεις εκπροθέσμως, είτε δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά, είτε υπέβαλαν ελλιπή δικαιολογητικά

Πιέστε εδώ για προβολή του καταλόγου των απορριφθέντων(Γ' ΚΥΚΛΟΣ)

 

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ

που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά. Προηγούνται οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/-ΣΕΣ και έπονται οι ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ/-ΣΕΣ.

Πιέστε εδώ για προβολή του καταλόγου των επιλέξιμων(Γ' ΚΥΚΛΟΣ)

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά τα οριζόμενα στην «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής», οι αιτούντες/ούσες έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Έργου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με e-mail του ενιστάμενου / ης, στη διεύθυνση 024@pcci.gr. Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων του Ε.Β.Ε.Π. εξετάζει την ένσταση και ενημερώνει εγγράφως τον ενιστάμενο/η για την αιτιολογημένη απόφασή του επί της ενστάσεως, εντός 10 ημερών από την υποβολή της.

Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον ενιστάμενο/η Αιτούντα και να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του/της.