ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης MIS 5002820

 

Μετά από Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με αριθ. Πρακτικού 20/11-06-2021, οριστικοποιούνται τα Αποτελέσματα Επιλογής και συντάσσονται, κατά τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση Επιλογής Γ΄ Κύκλου, οι ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ανά Τύπο Περιφερειών (Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Λιγότερο Αναπτυγμένες, σε Μετάβαση-πλην Στερεάς Ελλάδας) και ανά Περιφέρεια εντός εκάστου Τύπου.

Οι κατάλογοι των Επιτυχόντων και Επιλαχόντων του Γ’ Κύκλου καταχωρούνται στο «Μητρώο Ωφελουμένων» του Προγράμματος.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Γ΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ