ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1539/10.04.2019 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ