Δικαιολογητικά Αίτησης

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν με e-mail, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), Γ. Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, τ.κ. 18531, Πειραιάς, e-mail 024@pcci.gr, φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση - βαθμολόγηση και κατάταξή τους. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί ταχυδρομικά είτε να αποσταλεί με e-mail από την ημέρα υποβολής της αίτησης μέχρι και τις  05/04/2021 και ώρα 14:00.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αίτησή τους, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

 • 1 Η Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το https://024.pcci.gr)
 • 2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • 3 Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου Γυμνασίου ή Δημοτικού (για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980), απολυτηρίου Εξατάξιου Γυμνασίου/ Λυκείου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , της Ελλάδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ), μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό
 • 4 Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφονται: ο Α.Φ.Μ., ο ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
 • 5 Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
  • Για τους εργαζόμενους: ένα από τα παρακάτω
   • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr. Διαδρομή: μενού ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - υπομενού ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης. Συνέχεια: ΕΙΣΟΔΟΣ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Συνέχεια: είτε με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ, είτε με κωδικούς ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ.
    Συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος/η κατά τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό του/της Λογαριασμό Ασφάλισης, έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης, και ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον ιδιωτικό τομέα ή
   • Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, στην οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος/η έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης, και η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον ιδιωτικό τομέα.
  • Για τους εποχικά εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα1, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από το Έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη ή από τη βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον εργοδότη ή από βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή από αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 • 6 Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο Ε.Β.Ε.Π.) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται κατά την έναρξη της κατάρτισης:
 • Πίνακας απασχόλησης προσωπικού (Ε4) από την εταιρεία στην οποία εργάζεται.
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης.

Σε περίπτωση άρνησης της εταιρείας να του εκδώσει τα παραπάνω θα πρέπει να υποβάλει:

 • α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι συνεχίζει να είναι εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, στην οποία αναγράφεται και το ακριβές ωράριο εργασίας,
 • β) νέο - επικαιροποιημένο Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά της αίτησης συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν αριθμημένα (1-6 ) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται:
είτε ταχυδρομικά (παραλαβή από Ε.Β.Ε.Π. πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των δικαιολογητικών) με την ένδειξη:

Προς: Ε.Β.Ε.Π.
Διεύθυνση: Γ. Κασιμάτη (πρώην Λουδοβίκου) 1
Πλατεία Οδησσού
18531 Πειραιάς

Δικαιολογητικά για την Πράξη
«Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"»
Ονοματεπώνυμο: ………..
Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ): ……….
Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση): ………..

είτε αποστέλλεται με e mail (παραλαβή από Ε.Β.Ε.Π. πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των δικαιολογητικών) στη διεύθυνση 024@pcci.gr σε μορφή zip αρχείου με σαρωμένα (Scan) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Το zip αρχείο θα πρέπει να φέρει ονομασία PCCI-024-C-####-####.zip (όπου PCCI-024-C-####-####) ο αριθμός ΚΑΥΑΣ της ηλεκτρονικής αίτησης του ενδιαφερόμενου.