Ανακοινώσεις

 19 Dec 2019 Ανακοίνωση: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 06 Dec 2019 Ανακοίνωση: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 14 Oct 2019 Ανακοίνωση: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 13 Sep 2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"»
 01 Aug 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"»".
 21 Jun 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
 22 May 2019 Δημοσίευση Ιστότοπου
 10 Apr 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1539/10.04.2019 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 05 Mar 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
 05 Mar 2019 Δ.Ε-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡ. 384/28-01-2019
 05 Mar 2019 ΑΙΤΗΣΗ & ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
 01 Feb 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ "ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", ΤΟΜΕΑΣ "ΜΕΤΑΛΛΟΥ"