ΕΡΓΟ

Αντικείμενο του έργου

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ως Δικαιούχος και η Ένωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων ως Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά - Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"», με κωδικό ΟΠΣ 5002820. Η πράξη περιλαμβάνει αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ) εργαζομένων ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας που θα συμμετέχουν. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Χώρας. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 70 ώρες.

Στόχοι του έργου

Το έργο απευθύνεται σε 1.250 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε όλες τις περιφέρειες (13) της Ελλάδας: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα. Αντικείμενο της πράξης είναι, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, με στόχο:

  • Την αναβάθμιση των γνώσεων τους και την κατάρτιση τους σε εξειδικευμένες ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
  • Την εκπαίδευση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων.

Κατά τον Α΄ Κύκλο Επιλογής Ωφελούμενων, ο οποίος ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 19.12.2019, οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ανέρχονται σε 764.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Κριτήρια Επιλογής – Σύστημα Μοριοδότησης

Η διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων (τόσο του προσωρινού όσο και του οριστικού) με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, θα προκύψει βάσει της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής και της μοριοδότησης που περιγράφεται  παρακάτω. 
Η χρήση του παρόντος συστήματος μοριοδότησης διασφαλίζει την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό για την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί στους στόχους της προτεινόμενης πράξης. 
Η διαδικασία της βαθμολόγησης και ταξινόμησης των υποψηφίων πραγματοποιείται από την ομάδα έργου της πράξης. Το παρόν σύστημα μοριοδότησης – επιλογής έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των κανόνων της Πρόσκλησης.

Με βάση αυτό το σύστημα θα επιδιωχθεί να διαπιστωθεί η πληρότητα των βασικών κριτηρίων (on/off) επιλογής, καθώς και η κάλυψη των υπόλοιπων κριτηρίων επιλογής όπως αυτά έχουν τεθεί και σε ποιο βαθμό καλύπτονται.
Συγκεκριμένα το παρόν σύστημα μοριοδότησης – επιλογής περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια επιλογής ωφελουμένων:

Τυπικές Προϋποθέσεις – Κριτήρια Αποκλεισμού (on – off)
Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται, την πληρότητά τους.
i. Είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

Βαθμολογούμενα Κριτήρια
  1. Εκπαιδευτικό επίπεδο: για το συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται η μοριοδότηση βάσει τριών (3) κλιμάκων. Αυτές είναι οι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΤΕΙ), καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η υψηλότερη μοριοδότηση δίνεται στους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας, λόγω της αυξημένης ανάγκης για απόκτηση και πιστοποίηση περισσότερων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η αμέσως χαμηλότερη μοριοδότηση δίνεται στους αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ λόγω του ότι ήδη διαθέτουν ένα σημαντικό σύνολο γνώσεων, ενώ όσοι έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές ή είναι κάτοχοι διδακτορικού λαμβάνουν χαμηλότερα μόρια από το συγκεκριμένο κριτήριο, λόγω της χαμηλής ανάγκης για εμπλουτισμό γνώσεων.
  2. Ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: για το συγκεκριμένο κριτήριο έχει γίνει ο διαχωρισμός και αντίστοιχα η βαθμολόγηση στις τρεις (3) κύριες ηλικιακές ομάδες που στοχεύει η πλειοψηφία των δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου. Ο διαχωρισμός των τριών κλιμάκων είναι σε 18 – 29 ετών, 29 – 45 ετών και 45 – 64 ετών. Την μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνουν οι υποψήφιοι που προέρχονται από την ηλικιακή ομάδα 45 – 64 ετών, καθώς είναι εκείνοι σύμφωνα και με τα γενικά χαρακτηριστικά της ομάδας – στόχου που έχουν προαναφερθεί, που χρειάζονται την απόκτηση τυπικών προσόντων ώστε να είναι σε θέση να αποδείξουν το πλήθος των δεξιοτήτων και της εργασιακής εμπειρίας που ήδη διαθέτουν. Ακολουθούν με φθίνουσα πορεία τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι των ηλικιακών ομάδων 29 – 45 ετών και 18 – 29 ετών. Μεταξύ των δύο αυτών ηλικιακών ομάδων μοριοδοτείται περισσότερο η ηλικιακή ομάδα  29 – 45 ετών, λόγω του αυξημένου ποσοστού ανεργίας που παρατηρείται στις συγκεκριμένες ηλικίες και της αυξημένης ανάγκης για εμπλουτισμό των τυπικών τους προσόντων.

Η βαθμολόγηση των δύο παραπάνω κριτηρίων θα γίνεται σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα.  

A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 1  Εκπαιδευτικό Επίπεδο Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Απόφοιτοι Γυμνασίου ή, για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Απόφοιτοι Δημοτικού) ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο, Πρώην Εξατάξιο Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ) ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΙΕΚ)  10
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ)  8
Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος  2
 2 Ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 18 – 29 ετών  3
29 – 45 ετών  8
45 – 64 ετών  10
 Συνολική Βαθμολογία  
(Κριτήριο Επιλογής 1) + (Κριτήριο Επιλογής 2)

Το σύστημα μοριοδότησης όπως έχει σχεδιαστεί και διαμορφωθεί περιλαμβάνει την συμπλήρωση υποχρεωτικά ως προς όλα της τα πεδία, την ηλεκτρονική αίτηση και την αποδοχή των όρων που αναγράφονται σε αυτή για προσκόμιση των δικαιολογητικών (η λίστα των οποίων αναγράφεται) όταν ζητηθούν, καθώς και ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που συμπληρώνει ο υποψήφιος είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης). Τα επιμέρους στοιχεία της αίτησης συμμετοχής διασφαλίζουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την πρώτη κατανομή των υποψηφίων ανά περιφέρεια. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

  • Προσωπικά Στοιχεία, από τα οποία διαφαίνονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψήφιου, δημογραφικά στοιχεία του όπως το φύλο, η ηλικία, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι ειδικά στην διεύθυνση του υποψήφιου ζητείται η συμπλήρωση μέχρι και σε επίπεδο περιφέρειας, ώστε να είναι εύκολη η πρώτη ταξινόμηση των αιτήσεων.
  • Επιπρόσθετα, στην αίτηση συμμετοχής ζητείται από τους υποψήφιους να βάλουν με σειρά προτεραιότητας τα αντικείμενα κατάρτισης που τους ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων.
  • Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑ
Τεχνικός Συγκολλήσεων & Κοπής Μετάλλων Τεχνικός Συγκολλήσεων & Κοπής Μετάλλων ΝΑΙ ΝΑΙ 350,00 €
Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Ελασματουργός ΝΑΙ ΝΑΙ 350,00 €
Τεχνίτης Σωληνουργός Τεχνίτης Σωληνουργός ΝΑΙ ΝΑΙ 350,00 €
Τεχνίτης Εργαλειομηχανών Τεχνίτης Εργαλειομηχανών ΝΑΙ ΝΑΙ 350,00 €
Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων ΝΑΙ ΟΧΙ 350,00 €
Εκπαιδευτικό επίδομα

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση  και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. 
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ:
70 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ * 5,00 € = 350,00 €
(συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων).